Ngày 18 tháng 10 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

Hội nghị cán bộ, viên chức Trường THPT Kế Sách năm học 2015-2016

Hội nghị đã thông qua các nội dung như: Dự thảo Phương hướng nhiệm vụ và Kế hoạch năm
học 2015-2016; Báo cáo công tác thanh tra của Ban Thanh tra nhân dân; Quy chế dân chủ của đơn vị; Quy chế phối hợp làm việc của Ban Giám hiệu nhà trường với Công đoàn; Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn và kết quả thi đua năm học 2014-2015; Quy chế thi đua, khen thưởng năm học 2015-2016.
Các đại biểu đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến để bổ sung, hoàn chỉnh các nội dung,
văn bản của hội nghị.
Hiệu trưởng Trường THPT Kế Sách, thầy Lê Tứ Hải đặc biệt nhấn mạnh đến những nhiệm vụ
trọng tâm trong năm học 2015-2016: tiếp tục đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với việc đổi mới căn bản, toàn diện các hoạt động giáo dục, thường xuyên rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường. Theo đó, những yêu cầu cụ thể, những điểm mới trong Dự thảo Kế hoạch năm học 2015-2016 cũng được thông qua.
Tại hội nghị, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường đã tích cực hưởng ứng
phong trào thi đua Hai tốt và thi đua theo hệ thống Công đoàn năm học 2015-2016.
 CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT