Ngày 25 tháng 06 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

NỘI DUNG HỌP CHI BỘ THÁNG 03

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 
NGHỊ QUYẾT
Lãnh đạo nhiệm vụ tháng 03/2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 04/2018
PHẦN I. SINH HOẠT CHI BỘ
          1. Thời gian, địa điểm
          a) Thời gian: 13h30 ngày 30 tháng 03 năm 2018
          b) Địa điểm: Phòng họp hội đồng
c)Thu nộp đảng phí: Chi bộ thực hiện việc thu nộp đảng phí tháng 03/2018.
d) Tình hình đảng viên chi bộ
- Tình hình đảng viên của chi bộ.
+ Tổng số đảng viên: 49, đảng viên chính thức: 44 (nữ 23), đảng viên dự bị: 5; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác: không có.
+ Số đảng viên có mặt dự họp: …; Số đảng viên vắng mặt:
     e) Nội dung họp chi bộ
Nội dung sinh hoạt chi bộ và những vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận.
     1. Sinh hoạt chính trị
2. Thông qua dự thảo báo cáo.
3. Công tác tổ chức chi bộ.
4. Công tác xây dựng đảng
Công tác kiểm tra, giám sát
*Cử thư ký cuộc họp: Bùi Thị Như Ngọc
PHẦN II . NỘI DUNG
I. Thông tin tình hình thời sự, phổ biến, quán triệt những chủ trương, chính sách mới của đảng, nhà nước và các nghị quyết chỉ thị của cấp ủy cấp trên
1. Thông tin về tình hình thời sự
          Thông tin tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và trên thế giới: ….
2. Các chủ trương, chính sách, chỉ thị và nghị quyết mới của Đảng, nhà nước, các cấp.
          Triển khai, quán triệt những chủ trương mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên:
          - Hướng dẫn số 03-HD/BTCHU về  công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ;
          - Công văn 69-CV/BTCHU về việc kết nạp đảng viên năm 2018;
          - Báo cáo số 491-BC/BD9NTW về tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
          - Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Le6nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới;
          - Quy định 124-QĐ/TW về giám sát mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.   
          II. Đánh giá việc thực hiện nghị quyết của chi bộ tháng 03 năm 2018.
1.  Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị
- Tuyên truyền thông qua các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh( Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 3 của Đảng bộ cấp trên.
- Tuyên truyền Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018), 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/2010-8/3/2018) và ngày quốc tế hạnh phúc (20/3/2014).
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 3/2018 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Thực hiện chuyên môn tháng 03 và ôn tập cho học sinh K12 (thực hiện xong tuần 2);
- Tiếp tục bồi dưỡng,  phụ đạo học sinh yếu kém theo TKB;
- Đưa đoàn học sinh dự Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh từ 15/3-17/3 (đạt được 2 giải nhì (nhảy xa, đồng đội nam cờ vua), 4 giải ba (bóng chuyền, đá cầu, nhảy cao, cờ vua đơn nam);
- Tổ chức thi Nghề PT vào 11/3/2018;
-  Khuyến khích học sinh tham gia thi giải Toán (tiếng Việt, tiếng Anh) và Vật lý qua intemet cấp toàn quốc năm học 2017-2018;
 - Đoàn học sinh giỏi các môn Khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh dành cho học sinh THPT tỉnh Sóc Trăng vào 04/3/2018 tại trường chuyên NTMK (đạt được 14 giải/16 học sinh dự thi. Toán: 2 nhì, 3 ba, Lý: 4 nhì, Hóa: 1 nhất, 1 nhì, 1 ba và 2 KK);
- Tiếp tục bồi dưỡng cho HS các đội tuyển: HSG K10-11, 30/4 không chuyên v.v…
- Đưa đoàn học sinh dự thi Olympic tháng 4 gồm 33 học sinh (Toán 5, Lý 4, Hóa 6, Sinh 4, Văn 4, Lịch sử 3, Địa lý 4, Anh văn 3);
          - Tổ AV có KH tiếp tục tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh định kì hàng tháng;
          3.  Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi.
Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
Tổ chức lễ kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vào ngày 04/3/2018.
    b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Các cuộc thi các cấp.
Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm xét học bổng cho học sinh.
Tiếp tục ổn định nề nếp của học sinh.
Phân công đoàn viên giáo viên hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa cho học sinh ở xa.
Phân công học sinh lao động làm cỏ, viếng Nghĩa trang liệt sĩ.
          4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
          Lập danh sách quy hoạch, bồi dưỡng kết nạp đảng năm 2018.
          5. Công tác xây dựng Đảng
          *Thực hiện công tác kiểm tra giám sát quí 1
        + Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá trong giảng  dạy, quản lý sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề.
       - Kiểm tra việc xây dựng quy chế dân chủ cơ sở; Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, thực hiện nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; việc xây dựng và và sinh hoạt đảng; việc xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ.
 + Nội dung giám sát
       - Giám sát của Chi ủy về việc chấp hành Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, việc thực hiện pháp luật nhà nước.
    - Giám sát việc thực hiện nội dung chương trình trong giảng dạy chính thức, dạy phụ đạo và dạy tăng tiết ở các khối lớp.
    + Đối tượng:  (8 đảng viên)
        1. Phan Minh Biển                           2. Trần Kim Lâm
       3. Huỳnh Thị Lệ Hằng             4. Bùi Thị Như Ngọc
       5. Đặng Đức Ngọc                             6. Nguyễn Thu Trang
       7. Trần Văn Phúc                    8. Nguyễn Văn Tổng
          6. Công tác khác:
III. Phương hướng công tác tháng 04 năm 2018
1. Lãnh đạo công tác tư tưởng chính trị:
- Tuyên truyền các hoạt động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05 của Bộ chính trị). 
- Tổ chức quán triệt và đôn đốc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết tháng 4 của Đảng bộ cấp trên.
- Tuyên truyền lịch sử 43 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 1/5.
2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Trong tháng 04/2017 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Thực hiện chuyên môn tháng 04 và ôn tập cho học sinh K12 (thực hiện các tuần tiếp theo);
- Tiếp tục bồi dưỡng,  phụ đạo học sinh yếu kém theo TKB;
- đưa đoàn học sinh dự thi Olympic tháng 4 từ ngày 6-8/4/2018;
- Tiếp tục bồi dưỡng cho HS các đội tuyển: HSG K10-11;
-  Khuyến khích học sinh tham gia thi giải Toán (tiếng Việt, tiếng Anh) và Vật lý qua intemet cấp toàn quốc năm học 2017-2018;
- Thi kiểm tra HKII K12 vào tuần 31 các ngày 02,03,04 và 05/4/2018. Dự kiến K11,10 kiểm tra HKII vào tuần 36 từ 07/5/2018 đến 15/5/2018, hạn chót tổ nộp đề vào thứ Bảy 28/4/2018;
- Tổ AV có KH tiếp tục tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh định kì tháng 4;
- Tổ chức thi thử k12 theo kế hoạch của Sở Giáo dục;
- Các tổ sinh hoạt chuyên môn trên trang “trường học kết nối”;
- GVCN thực hiện việc kiểm tra hồ sơ thi THPT quốc gia.
3. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể:
a. Lãnh đạo Công đoàn :
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua, các cuộc thi.
Hoàn thành tốt công tác công đoàn theo quy định.
b. Lãnh đạo Đoàn TNCS.HCM:
Hưởng ứng tích cực các hoạt động, cuộc vận động, thi đua. Các cuộc thi các cấp.
- Tuyên truyền lịch sử 43 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước và ngày quốc tế lao động 1/5.
Kết hợp chặt chẽ với giáo viên chủ nhiệm xét học bổng cho học sinh.
Tiếp tục ổn định nề nếp của học sinh.
Phân công đoàn viên giáo viên hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa cho học sinh ở xa.
c. Công đoàn, Đoàn TN tích cực làm tốt công tác giới thiệu quần chúng cho Đảng.
    4. Lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ
5. Công tác xây dựng Đảng
- Tuyên truyền, triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp.
- Tiếp tục hoàn chỉnh lý lịch của người xin vào Đảng tiến hành xác minh, thẩm tra lý lịch (nếu có):
- Duy trì đẩy mạnh việc thực hiện và đánh giá việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ, tập thể đơn vị, Đảng viên, cán bộ  giáo viên công nhân viên.
6. Công tác khác
 
Nơi nhận:
- Bí thư chi bộ (để triển khai và thực hiện);
- Chủ tịch CĐCS (để thực hiện);
- Bí thư Đoàn trường (để triển khai và thực hiện);
TM. CHI BỘ
BÍ THƯ
 
 
Lê Tứ Hải
 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT