Ngày 25 tháng 06 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

THÔNG BÁO MỜI THẦU

SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
Số:  /TB-THPTKS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kế Sách, ngày 06 tháng 8  năm 2018
  
THÔTHÔNG BÁO
V/v Mời đấu thầu căn tin trường THPT Kế Sách
 
Căn cứ vào nội dung công văn số 1147/CTUBND-HC ngày 07 tháng 3 năm 2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc đồng ý cho các trường trực thuộc sở Giáo dục – Đào tạo được mở dịch vụ căn tin;
Căn cứ Quyết định số    /QĐ-THPTKS ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách về việc thành lập Hội đồng chọn thầu bán căn tin năm 2018;
Trường THPT Kế Sách thông báo mời đấu thầu thuê mặt bằng bán căn tin.
1. Mặt bằng đấu thầu: Mặt bằng trong khuôn viên trường THPT Kế Sách.
2. Địa chỉ: Ấp An Khương, TT Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
3. Giá khởi điểm: 12.000.000 đồng/tháng (mười hai triệu đồng) tương đương 96.000.000đ (chín mươi sáu triệu đồng)/năm (kể cả các ngày Lễ, Tết; miễn 3 tháng 6,7, 8 trong hè và 1 tháng Tết.
4. Thời gian nộp hồ sơ, đóng lệ phí và ký quỹ: từ ngày thông báo: 15/8/2018 đến 15 giờ 00 phút ngày 20/8/2018.
5. Thời gian tổ chức mở thầu: 13 giờ 30 phút, ngày 22/8/2018.
6.  Địa điểm mở thầu: Phòng Hội đồng Trường THPT Kế Sách.
7. Đối tượng: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Giáo viên và người thân của giáo viên trường THPT Kế Sách (vợ hoặc chồng; cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; anh chị em ruột bên vợ hoặc bên chồng) không được tham gia đấu thầu.
8. Điều kiện tham dự đấu thầu:
Người tham dự đấu thầu phải hoàn tất các thủ tục sau:
- Nộp đầy đủ hồ sơ  (theo quy định Hồ sơ tham dự thầu).
- Hồ sơ: 50.000 đồng/ bộ hồ sơ
- Lệ phí tham dự thầu: 300.000 đ (Ba trăm ngàn đồng), (không hoàn lại)
- Ký quỹ tham dự đấu thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn).
Đơn vị, cá nhân không trúng thầu sẽ được hoàn lại tiền ký quỹ ngay trong ngày mở thầu. 
Đơn vị, cá nhân được công nhận trúng thầu sẽ được nhà trường giữ lại tiền ký quỹ trong thời gian 3 năm, nếu từ chối ký hợp đồng sẽ bị hủy kết quả trúng thầu và không được hoàn lại tiền ký quỹ.
9. Hồ sơ tham dự thầu
- Túi đựng hồ sơ (theo mẫu).
- Đơn xin dự thầu, kèm theo giá dự thầu (theo mẫu) để vào bao thư dán kín, bảo đảm mật đến ngày mở thầu công khai.
- CMND và hộ khẩu (bản sao có công chứng) của người dự  thầu.
- Thông báo mời thầu (bản chính).
-  Phương án cung cấp dịch vụ căn tin (theo mẫu).
Hội đồng chọn thầu sẽ tổ chức họp kiểm tra các hồ sơ có liên quan, để bảo đảm tính hợp lệ của hồ sơ và phương án thiết kế căn tin của bên dự thầu trước khi tổ chức công khai giá dự thầu.
10. Công nhận trúng thầu
Đơn vị, cá nhân được công nhận trúng thầu là đơn vị ra giá dự thầu cao nhất và đã ký quỹ với nhà trường.
Không được chuyển nhượng hợp đồng đã thuê cho người khác thuê lại với bất kỳ lý do gì và trường sẽ không điều chỉnh giá đến hết hợp đồng.
11. Ký hợp đồng
Thời gian ký hợp đồng: 03 năm, bắt đầu từ ngày có Quyết định trúng thầu. Khi hết hợp đồng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và tổ chức đấu giá lại.
Các tổ chức cá nhân có nhu cầu và khả năng, xin liên hệ tại văn phòng trường THPT Kế Sách để mua và nộp hồ sơ. Điện thoại liên hệ 0299.3876301./.
 Nơi nhận:
-      Thông báo toàn trường;
-      Đăng website;
-      Lưu VT.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHỌN THẦU
 
  

Lê Tứ Hải


SỞ GD&ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
Số:  /TB-THPTKS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Kế Sách, ngày 06 tháng 8  năm 2018
  
THÔTHÔNG BÁO
V/v Mời đấu thầu giữ xe trường THPT Kế Sách
 
Căn cứ Quyết định số    /QĐ-THPTKS ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng trường THPT Kế Sách về việc thành lập Hội đồng chọn thầu bán căn tin và giữ năm 2018;
Trường THPT Kế Sách thông báo mời đấu thầu thuê mặt bằng bán căn tin.
1. Mặt bằng đấu thầu: Mặt bằng trong khuôn viên trường THPT Kế Sách.
2. Địa chỉ: Ấp An Khương, TT Kế Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.
3. Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/tháng (năm triệu đồng) tương đương 40.000.000đ (chín mươi sáu triệu đồng)/năm (kể cả các ngày Lễ, Tết; miễn 3 tháng 6,7, 8 trong hè và 1 tháng Tết.
4. Thời gian nộp hồ sơ, đóng lệ phí và ký quỹ: từ ngày thông báo: 15/8/2018 đến 15 giờ 00 phút ngày 20/8/2018.
5. Thời gian tổ chức mở thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 22/8/2018.
6.  Địa điểm mở thầu: Phòng Hội đồng Trường THPT Kế Sách.
7. Đối tượng: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Giáo viên và người thân của giáo viên trường THPT Kế Sách (vợ hoặc chồng; cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; anh chị em ruột bên vợ hoặc bên chồng) không được tham gia đấu thầu.
8. Điều kiện tham dự đấu thầu:
Người tham dự đấu thầu phải hoàn tất các thủ tục sau:
- Nộp đầy đủ hồ sơ  (theo quy định Hồ sơ tham dự thầu).
- Hồ sơ: 50.000 đồng/ bộ hồ sơ
- Lệ phí tham dự thầu: 300.000 đ (Ba trăm ngàn đồng), (không hoàn lại)
- Ký quỹ tham dự đấu thầu: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng chẵn).
Đơn vị, cá nhân không trúng thầu sẽ được hoàn lại tiền ký quỹ ngay trong ngày mở thầu. 
Đơn vị, cá nhân được công nhận trúng thầu sẽ được nhà trường giữ lại tiền ký quỹ trong thời gian 3 năm, nếu từ chối ký hợp đồng sẽ bị hủy kết quả trúng thầu và không được hoàn lại tiền ký quỹ.
9. Hồ sơ tham dự thầu
- Túi đựng hồ sơ (theo mẫu).
- Đơn xin dự thầu, kèm theo giá dự thầu (theo mẫu) để vào bao thư dán kín, bảo đảm mật đến ngày mở thầu công khai.
- CMND và hộ khẩu (bản sao có công chứng) của người dự  thầu.
- Thông báo mời thầu (bản chính).
-  Phương án cung cấp dịch vụ căn tin (theo mẫu).
Hội đồng chọn thầu sẽ tổ chức họp kiểm tra các hồ sơ có liên quan, để bảo đảm tính hợp lệ của hồ sơ và phương án thiết kế căn tin của bên dự thầu trước khi tổ chức công khai giá dự thầu.
10. Công nhận trúng thầu
Đơn vị, cá nhân được công nhận trúng thầu là đơn vị ra giá dự thầu cao nhất và đã ký quỹ với nhà trường.
Không được chuyển nhượng hợp đồng đã thuê cho người khác thuê lại với bất kỳ lý do gì và trường sẽ không điều chỉnh giá đến hết hợp đồng.
11. Ký hợp đồng
Thời gian ký hợp đồng: 03 năm, bắt đầu từ ngày có Quyết định trúng thầu. Khi hết hợp đồng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và tổ chức đấu giá lại.
Các tổ chức cá nhân có nhu cầu và khả năng, xin liên hệ tại văn phòng trường THPT Kế Sách để mua và nộp hồ sơ. Điện thoại liên hệ 0299.3876301./.
 Nơi nhận:
-      Thông báo toàn trường;
-      Đăng website;
-      Lưu VT.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHỌN THẦU
 
  

Lê Tứ Hải

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT