Ngày 25 tháng 06 năm 2019 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019

SỞ GD & ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
Số:       /KH-THPTKS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------
Kế Sách, ngày     tháng 9 năm 2018
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019
 
Căn cứ Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019;
Căn cứ Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành kế hoạch thởi gian năm học 2018 – 2019.
Căn cứ công văn số     /HD-SGDĐT ngày     tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2018 – 2019 với chủ đề năm học là:
“Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục”
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường.
Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, trường THPT Kế Sách xây dựng kế hoạch năm học 2018  -2019 như sau:
  1. ĐẶC ĐIỂM CỦA TRƯỜNG:
I. Học sinh:
          Tổng số 1.311 học sinh chia ra 34 lớp, trong đó khối 10 có 12 lớp, khối 11 có 10 lớp, khồi 12 có 12 lớp.         
II. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:   
          Tổng số là 105, trong đó:
          Cán bộ quản lý: 4 người, 1 nữ, 2 thạc sĩ.
Nhân viên 7, chia ra: 1 kế toán, 1 văn thư, 1 thư viện, 1 y tế, 2 bảo vệ, tạp vụ 1
Giáo viên:  94, chia thành 9 tổ chuyên môn
Tổ Toán 13 giáo viên, 3 thạc sĩ
Tổ Vật lý – Công nghệ 13 giáo viên, 2 thạc sĩ
Tổ Hóa học 7 giáo viên, 3 thạc sĩ
Tổ Sinh học – Công nghệ 9 giáo viên
Tổ Tin học 7 giáo viên
Tổ Ngữ văn 14 giáo viên, 1 thạc sĩ
Tổ Lịch sử – Địa lý – GDCD 13 giáo viên
Tổ tiếng Anh 9 giáo viên
Tổ Thể dục – Quốc phòng 9 giáo viên
III. Thuận lợi, khó khăn
1.Thuận lợi
Được sự tin tưởng và chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo. Được sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh.
Tất cả cán bộ quản lý và giáo viên đều đạt chuẩn trong đó có 2 cán bộ quản lý và 7 giáo viên trên chuẩn, 6 giáo viên đang học sau Đại học. Hầu hết đều yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh. Có trình độ chuyên môn vững vàng, thái độ lao động nghiêm túc, có đạo đức và lối sống lành mạnh trong sáng được đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng tín nhiệm.
Cơ sở vật chất: đảm bảo cơ bản về các phòng học, bàn ghế cho học sinh. Có đủ phòng bộ môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, có ba phòng trình chiếu đáp ứng được nhu cầu dạy và học theo hướng đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.
2. Khó khăn:
Số giáo viên cốt cán của nhà trường chưa nhiều. Sự hợp tác giữa các thành viên trong tổ cũng như sự phối hợp giữa các tổ chuyên môn chưa tốt, chưa có sự thống nhất cao trong các hoạt động.
Một bộ phận phụ huynh học sinh còn phó mặc trách nhiệm dạy bảo con em mình cho nhà trường.
Môi trường xã hội có nhiều phức tạp ảnh hưởng đến việc giáo dục học sinh như trò chơi điện tử, phim ảnh bạo lực...
B. NỘI DUNG:
I. Nhiệm vụ trọng tâm:

1. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”.

2. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tiếp tục quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/TU ngày 21/01/2014 và kết luận số 03-KL/TU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và Kế hoạch hành động số 1594/KH-SGDĐT ngày 13/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên: Tiếp tục tiển khai đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá CBQL theo chuẩn hiệu trưởng. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao tinh thần trách nhiệm của dội ngũ.

3. Quan tâm chỉ đạo đổi mới phương thức dạy học môn tiếng Anh: Tổ chức dạy thí điểm cho một số học sinh khá giỏi theo tài liệu mới. Thực hiện giảng dạy các bộ môn theo định hướng phát tiển năn lực học sinh: Căn cứ công văn số 1938/SGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2018 của Sở Giáo dục và đào tạo về việc tổ chức và quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực và phẩn chất học sinh.

4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và dạy học: Triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý trong nhà trường, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành; tiếp tục tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử. Ứng dụng có hiệu quả CNTT và các thiết bị công nghệ cao hỗ trợ tích cực cho các tiết dạy. Khai thác hiệu quả hoạt động của phòng vi tính. Tiếp tục phát động giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning.

5. Thực hiện tốt quyền tực chủ, tự chịu trách nhiệm của mỗi cá nhân: Trong công tác quản lý cần linh hoạt, sáng tạo trong điều hành; thật sự dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước những quyết định nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trường học.

Chỉ đạo các tổ chuyên môn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học phù hợp với thực tế nhà trường; có những giải pháp tích cực mang tính đột phá trong tổ chức các hoạt động của nhà trường. Mạnh dạn giao nhiệm vụ cho giáo viên và tổ chuyên môn, khuyến khích giáo viên chủ động, sáng tạo trong tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục khác.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, thường xuyên tổ chức kiểm tra đối với các hoạt động trong nhà trường để kịp thời phát hiện, uốn nắn những sai sót trong quản lý điều hành của các bộ phận và giáo viên.

6. Tăng cường cơ sở vật chất và khai thác sử dụng hiệu quả thiết bị dạy học: Tổ chức rà soát thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện có của trường, để có giải pháp sửa chữa, cải tạo nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học. Tiếp tục quản lý, khai thác hiệu quả CSVC và trang thiết bị dạy học được trang bị, phân công người có chuyên môn phụ trách, thường xuyên bảo trì tránh để bị hư hỏng nhiều gây lãng phí.

III. Nhiệm vụ cụ thể và giải pháp:
1. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quả
n lý:
a) Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên
Xây dựng đội ngũ giáo viên có tác phong chuẩn mực, thái độ làm việc tận tuỵ và có trách nhiệm với nghề, có tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi, biết giúp đỡ đồng nghiệp và yêu thương học sinh; đội ngũ cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán: Cử giáo viên có nhiều kinh nghiệm tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Sở giáo dục tổ chức; giáo viên sau khi tham dự có nhiệm vụ báo cáo và tham mưu với lãnh đạo, cung cấp tài liệu, triển khai lại trong tổ chuyên môn.
Duy trì việc tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường hằng năm tạo điều kiện cho giáo viên trao dồi nghiệp vụ, phấn đấu trở thành giáo viên dạy giỏi, nâng cao chất lượng giảng dạy. Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên để tham gia dự thi có chất lượng và hiệu quả. Mỗi giáo viên dạy thao giảng ít nhất 2 tiết/năm học.
Tổ chức triển khai tốt các nội dung được tập huấn của Sở Giáo dục và Đào tạo; tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên được tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn.
          b) Tiếp tục triển khai việc đánh giá cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên:
          Tiếp tục thực hie5n việc đánh giáo CBQL và giáo viên theo thong tư 29 và 30 (chuẩn hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên). Chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức cho mỗi cá nhân thực hiện tốt khâu tự đánh giá theo quy trình vào cuối năm, sao cho mỗi cá nhân phải tự đánh giá đúng năng lực của bản thân mình để từ đó bản thân có hướng phấn đấu hoặc nhà trường tạo điều kiện trong việc đào tạo, bồi dưỡng để nhằm hoàn thiện và đạt chuẩn nghề nghề nghiệp theo quy định
c) Công tác kiểm nội bộ:
 Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường để kịp thời điều chỉnh những thiếu sót.
Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện nội dung, phân phối chương trình, kế hoạch giảng dạy, quy chế chuyên môn và nội quy nhà trường.
Lãnh đạo nhà trường, tổ trưởng chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ, thăm lớp; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá toàn diện giáo viên theo kế hoạch, chú trọng việc kiểm tra, dự giờ đột xuất. Qua kiểm tra, kịp thời đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện nề nếp chuyên môn, xử lý những trường hợp vi phạm quy chế, nội quy nhà trường.
2. Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục và các giải pháp đổi mới quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục:
a) Thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục:
- Thực hiện chương trình:
Các tổ chuyên môn tiếp tục thực hiện dạy học theo chủ đề đã được xây dựng. Tiếp tục xây dựng thêm ít nhất 2 chủ đề dạy học/học kỳ. Các chủ đề thực hiện theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực, chú trọng lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn, tổ chức cho học sinh hoạt động tích cực, tự lực chiếm lĩnh kiến thức, mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều tiết học.
Đối với lớp 12, thực hiện dạy học phân hóa theo tổ hợp thi THPT quốc gia ngay từ đầu năm học; tiếp tục thực hiện việc dạy học tăng tiết nhằm củng cố , nâng cao kiến thức, đồng thời phụ đạo học sinh yếu, kém; kết thúc chương trình năm học vào cuối tháng 3 năm 2019. Thời gian còn lại tập trung cho công tác ôn thi tốt nghiệp và Đại học.
- Thực hiện các hoạt động giáo dục
+ Sinh hoạt chuyên môn: Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo tinh thần Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/102014. Tiếp tục thực hiện Công văn số 2176//SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 9 năm 2017 cùa Sở Giáo dục và Đào tạo vế việc chỉ đạo tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn trong nhà trường, thực hiện Công văn số 1938/SGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2018 cùa Sở Giáo dục và Đào tạo vế việc tổ chức và quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.
+ Thực hiện dạy ngoại ngữ: Tiếp tục thực hiện dạy theo chương trình hiện hành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy học ngoại ngữ, tổ chức dạy thí điểm ở 1 lớp học sinh khá giỏi theo chương trinh ielts. Tiếp tục thực hiện công văn số 1992/SDGĐT-DGTrH ngày 30/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh hàng tháng.
+ Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng: Tổ chức thực hiện giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng – An ninh theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng. Tăng cường kiểm tra việc bảo quản và sử dụng hiệu quả thiết bị giảng dạy nhằm nâng cao năng lực dạy học của giáo viên và chất lượng giảng dạy bộ môn Giáo dục quốc phòng - An ninh.
Đảm bảo dạy đúng, đầy đủ có chất lượng giờ học thể dục theo phân phối chương trình. Tổ chức hội thi tuyển chọn đội tuyển tham dự giải điền kinh THPT năm 2019.
+ Về giáo dục lao động, hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông: Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho học sinh lao động tập thể như vệ sinh trường lớp, làm cỏ trong khuôn viên nhà trường, nhằm giáo dục cho các em ý thức yêu quý lao động, làm đẹp nhà trường và ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp, tích hợp nội dung hướng nghiệp vào các môn học và học nghề phổ thông. Tổ chức dạy nghề tin học cho khối 11, đảm bảo 100% học sinh lớp 11 tham gia học nghề phổ thông (nghề tin học văn phòng và điện gia dụng).
+ Thực hiện giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống: Phối hợp với các ban ngành có liên quan thực hiện giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giáo dục an toàn giao thông.
Thông qua các hoạt động Đoàn thanh niên, thông qua giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, giáo dục cho học sinh tính khiêm tốn, thật thà trong học tập và trong đời sống; biết kính yêu, biết công ơn thầy cô, cha mẹ; Đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè, tôn trọng thầy cô và người lớn tuổi.
Tổ chức hoạt động ngoại khóa, hoạt động GDNGLL, hoạt động GDHN, từng bước thực hiện hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Các tổ chuyên môn chủ động trong việc lựa chọn chủ đề, nội dung, hình thức, đối tượng và thời gian để tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa, phấn đấu trong năm học 2018 – 2019 có ít nhất 02 tiết dạy học trải nghiệm sáng tạo.
Đưa học sinh lớp 12 tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh do báo Tuổi trể phối hợp với các  trường Đại học  tổ chức.
+ Xây dựng nề nếp học tập:
Đoàn thanh niên tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nội quy, nề nếp, giờ giấc học tập của học sinh. Phối hợp tốt giáo viên trong việc quản lý nề nếp học tập và rèn luyện để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
+ Tham gia các cuộc thi:
Tích cực tham gia tất cả các cuộc thi dành cho học sinh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
Tiếp tục tham gia kỳ thi Olympic tháng Tư không chuyên tại thành phố Hồ Chí Minh.
4. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và dạy học:
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà trường. Tiếp tục trang bị hệ thống máy tính, có nối mạng và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý như: chương trình quản lý qua trang mạng “Trường học kết nối”, quản lý điểm và xếp thời khóa biểu, quản lý học sinh.  Tiếp tục củng cố tổ quản lý và điều hành trang website của trường hoạt động hiệu quả. Trong năm học mỗi giáo viên dạy ít nhất 2 tiết có ứng dụng CNTT.
5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành giáo dục:
a) Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
Tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó, làm cho mọi cá nhân nhận thức đầy đủ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
b) Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”:
Thường xuyên quán triệt trong mỗi cán bộ giáo viên phải chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo. Quan tâm xây dựng mối quan hệ gắn bó, gần gũi trong nội bộ đồng nghiệp, tinh thần học hỏi, xây dựng cái tâm trong sáng của nhà giáo nhằm tạo niềm tin và uy tín đối với học sinh.
c) Phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:
Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”. Tiếp tục phát động trong toàn thể giáo viên và học sinh về phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực bằng những việc làm thiết thực. Tạo môi trường thuận lợi cho việc học tập của học sinh, cho các em cảm giác thoải mái, vui vẻ và ham học, đồng thời tạo môi trường thân thiện, an toàn và cởi mở trong học tập; khuyến khích học sinh phát biểu, bày tỏ quan điểm cá nhân; xây dựng mối quan hệ ứng xử tôn trọng lẫn nhau. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn không để xảy ra bạo lực học đường. Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ của công, giữ gìn vệ sinh trong và ngoài lớp học. Tổ chức cho học sinh tham quan di tích lịch sử (trong hoặc ngoài tỉnh) nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng trong học sinh.
e) Xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá:
Quan tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ nhà trường, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, cùng quan tâm giúp đỡ nhau; phối hợp tốt giữa các tổ chức trong nhà trường nhằm thúc đẩy chất lượng và hiệu quả giảng dạy, thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra.
6. Sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có và làm đồ dùng dạy học:
Bộ phận phụ trách cơ sở vật chất chỉ đạo và hỗ trợ các tổ chuyên môn, cán bộ thư viện xây dựng kế hoạch hoạt động, quy chế sử dụng và bảo quản tài sản theo quy định. Các Tổ Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và giáo viên các môn học này lập kế hoạch sử dụng thiết bị dạy học ngay từ đầu năm học. Yêu cầu mỗi giáo viên khai thác triệt để những thiết bị hiện có.
Giáo viên kiêm nhiệm quản lý phòng thí nghiệm thực hành thục hiện tốt việc bỏa quản thiết bị cũng như hồ sơ phòng thiết bị.
Nhân viên thư viện thực hiện tốt việc sắp xếp thư viện ngăn nắp, đúng quy định; thực hiện kế hoạch cho học sinh nghèo mượn sách giáo khoa, phát động phong trào đọc sách.
7. Công tác quản lý
a) Đổi mới hoạt động quản lý của cán bộ quản lý và tổ chuyên môn:
Chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, tập trung thảo luận, bàn bạc nhằm tháo gở những khó khăn về chuyên môn; nội dung cuộc họp cần tập trung vào việc góp ý chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, trao đổi thông tin chuyên môn, đánh giá giờ dạy, là cơ hội để giáo viên rèn luyện tay nghề, nâng cao chất lượng chuyên môn.
Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề có nội dung thiết thực, phục vụ việc đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá. Sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu bài học, tổ chức họp định kỳ 02 tuần 01 lần.
b) Công tác quản lý tài chính:
Tổ chức thực hiện tốt Nghị định 43 về tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, tự đảm bảo kinh phí hoạt động. Quản lý các nguồn thu khác như căn tin, giữ xe, dạy thêm, học thêm đúng quy định. Thực hiện tốt việc kiểm kê tài chính vào cuối mỗi năm dương lịch
c) Thực hiện quy chế dân chủ và 3 công khai:
Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
Tiếp tục thực hiện đúng Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện 3 công khai để người học và xã hội giám sát, đánh giá… gồm công khai về chất lượng giáo dục; công khai về điều kiện cơ sờ vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai thu chi tài chính.
d) Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục để nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường:
Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định, rà soát và cải tiến những tiêu chí chưa đạt nhằm nâng dần số tiêu chí đạt được để tiến tới đăng ký Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá ngoài đối với nhà trường khi đến chu kỳ, xem đây là công việc thường xuyên và trọng tâm để nâng cao chất lượng hoạt động nhà trường.
e) Thực hiện quy chế phối hợp trong các hoạt động giáo dục:
Phối hợp với Công Đoàn rà soát, xây dựng lại các tiêu chí thi đua một cách thiết thực nhằm tạo động lực thúc đẩy cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tốt hơn, quản lý hiệu quả hơn. Chất lượng giáo dục của công đoàn viên là yếu tố quyết định các danh hiệu thi đua và đánh giá công chức cuối năm.
Xây dựng quy chế hoạt động phối hợp giữa nhà trường với chính quyền địa phương, với các ban ngành có liên quan để các hoạt động phối hợp mang lại hiệu quả cao nhất.
Xử lý tốt công tác thông tin hai chiều, thông qua các Đoàn thể, tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng Công đoàn, các bộ phận trong nhà trường để nắm thông tin nhằm giải đáp những thắc mắc, thực hiện nguyện vọng chính đáng của giáo viên, nhân viên và học sinh. II. Các chỉ tiêu cụ thể:
1. Học sinh:
-  Xếp loại học lực:
Xếp loại giỏi đạt từ 20% trở lên
Xếp loại khá từ 37% trở lên.
Xếp loại yếu, kém không quá 5% (chưa tính thi lại).
- Xếp loại hạnh kiểm:
Xếp loại khá, tốt đạt 98%, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.
- Tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1%
- Tỷ lệ học sinh lưu ban không quá 3,5%
- Học sinh giỏi cấp tỉnh 80% số học sinh đăng ký dự thi (50 học sinh đăng ký dự thi trở lên), có học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia.
- Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: Trên tỷ lệ tỉnh.
2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- Xếp loại viên chức cuối năm: Ít nhất 65% xếp loại xuất sắc, không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên không hoàn thành nhiệm vụ.
- Danh hiệu thi đua cuối năm.
Cá nhân: Đạt lao động tiên tiến: Từ 90% trở lên; đạt chiến sĩ thi đua cơ sở 15%.                        
Tập thể: Trường đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc – đạt bằng khen UBND tỉnh 
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          Lãnh đạo trường tổ chức triển khai kế hoạch năm học đến tất cả thành viên trong nhà trường, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, Hội cha mẹ học sinh nhà trường để thực hiện có hiệu quả kế hoạch.
Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học, nhà trường luôn bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo; có thể điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với chỉ đạo của Sở.

         

    
                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Sở GDĐT Sóc Trăng (b/c)
- UBND Huyện Kế Sách (b/c)
- CTCĐ, ĐTN (phối hợp)
- CB-GV-NV của trường (thực hiện)
- Lưu VP, Website trường                                                            Lê Tứ Hải
 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT