Ngày 28 tháng 05 năm 2020 Xem lịch
NỘI DUNG

BÁO CÁO

 
SỞ GD VÀ ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH

Số: 21/KH-THPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  Kế Sách,  ngày 02 tháng 03  năm 2018
 
BÁO CÁO
Về việc thực hiện cải cách hành chính quý I năm 2018
 
Căn cứ Kế hoạch số 315/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch số: 17/KH-THPT về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2018 của trường THPT Kế Sách, Trường THPT Kế Sách báo cáo những việc đã thực hiện như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
1. Việc ban hành, triển khai thực hiện kế hoạch CCHC
- Xây dựng Kế hoạch số: 17, ngày 27/02/2018 về thực hiện CCHC năm 2018
- Xây dựng Kế hoạch số: 24, ngày 9/3/2018 về tuyên truyền CCHC năm 2018
- Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng.
2. Về việc bố trí nguồn nhân lực (phân công nhiệm vụ, bố trí kinh phí cho công tác CCHC)
Phân công cô Tân Ngọc Kiều phụ trách công tác bộ phân một cửa và chi phụ cấp theo quy định.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CCHC
1. Cải cách thể chế
- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Rà soát quy định hành chính và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính năm 2018 tại đơn vị;
- Nâng cao chất lượng ban hành các văn bản hành chính của đơn vị, các văn bản của đơn vị thực hiện đúng theo thể thức văn bản tại Thông tư 01/2011/TT-NBV của Bộ Nội vụ.
- Thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
- Xây dựng quy chế làm việc của cơ quan.
 
2. Cải cách thủ tục hành chính
- Rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
- Cập nhật, công bố đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên của đơn vị.
- Công khai các thủ tục hành chính
- Thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
- Phân công bộ phận phụ trách tiếp nhận và trả hồ sơ theo quy định
3. Cải cách tổ chức bộ máy
- Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị
- Phân công nhiệm vụ, bố trí công chức, viên chức ở đơn vị phù hợp với vị trí việc làm.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu trong công tác CCHC và hiệu quả hoạt động của đơn vị.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác, bố trí, phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức. Đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, viên chức, quan tâm những công chức, viên chức trẻ có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực công tác.
- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng, thiết thực, không chạy theo số lượng và phải phù hợp với vị trí, chức danh công việc; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kế thừa.
- Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức của người cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành Giáo dục.
5. Cải cách tài chính công
- Xây dựng, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa nhà trường và Công đoàn, Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018, Quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện 3 công khai; minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công. Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham những, lãng phí.
- Thực hiện kiểm kê, quản lý tài chính, tài sản công theo quy định, xây dựng phương án tự chủ về tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, công khai thu chi tài chính theo quy định.
- Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các quy định về trình tự, thủ tục ban hành
 
 
 
- Xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác soạn thảo văn bản, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp; phát triển mạng lưới đội ngũ Cộng tác viên thực hiện công tác văn bản.
- Đảm bảo các điều kiện về vật chất, trang thiết bị cần thiết cho công tác này; đặc biệt là hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật. 
6. Hiện đại hóa nền hành chính
- Tiếp tục nâng cấp Website trường, đảm bảo có đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Khai thác sử dụng có hiệu quả Website và hộp thư điện tử của trường. Tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý, điều hành đơn vị thông qua hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử trong nhà trường.
- Xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc.
7. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
- Ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) kịp thời, thực hiện đầy đủ các báo cáo theo quy định.
- Tăng cường tuyên truyền công tác CCHC nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC.
III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC
1. Thuận lợi:
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện CCHC.
- Ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
2. Khó khăn:
- Cơ sở vật chất còn thiếu thốn
IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Không có.
                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                (Đã ký)
 
                                                                                        Lê Tứ Hải 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT