Ngày 28 tháng 05 năm 2020 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 2019

SỞ GD VÀ ĐT SÓC TRĂNG
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 20/KH-THPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Kế Sách, ngày 25  tháng 02  năm 2019
 

KẾ HOẠCH
Thực hiện cải cách hành chính năm 2019


Căn cứ Kế hoạch số 105/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc cải cách hành chính năm 2019;
Trường THPT Kế Sách xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của trường với nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch số 105/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc cải cách hành chính năm 2019;
- Cải tiến phương thức, lề lối làm việc, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy.
- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về y nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện CCHC.
- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và chất lượng dịch vụ giáo dục công.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các lĩnh vực giáo dục và đào tạo đảm bảo hiệu quả, an toàn thông tin;
- Tạo môi trường thuận lợi và minh bạch cho các tổ chức, cá nhân trong việc quan hệ với nhà trường.
- Cải thiện chỉ số CCHC của cơ quan
2. Yêu cầu:
- Xác định rõ trách nhiệm củ người đứng đầu cơ quan đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC
- Đảm bảo thời gian, chất lượng, đúng nội dung, nhiệm vụ được phân công. Đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong nhà trường, xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC.
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế
- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Rà soát quy định hành chính và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính năm 2019 tại đơn vị;
- Nâng cao chất lượng ban hành các văn bản hành chính của đơn vị.
- Thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính;
- Xây dựng quy chế làm việc của cơ quan.
- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục ở địa phương theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ.
2. Cải cách thủ tục hành chính
- Rà soát, thống kê, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước và thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật.
- Cập nhật, công bố đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên của đơn vị.
- Đảm bảo thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của các bộ phận liên quan đến công tác CCHC.
- Thực hiện đúng quy trình, thời gian giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
- Thực hiện xử lý đầy đủ, kịp thời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết;
- Ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định; tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ TTHC đảm bảo đúng thời gian quy định.
3. Cải cách tổ chức bộ máy
- Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị để điều chỉnh hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; thực hiện biên chế không đúng quy định.
- Phân công nhiệm vụ, bố trí công chức, viên chức ở đơn vị phù hợp với vị trí việc làm.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đúng đầu trong công tác CCHC và hiệu quả hoạt động của đơn vị.
- Tiếp tục bổ sung Quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường theo đúng quy định
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác, bố trí, phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức. Chú ý phải đảm bảo tiêu chuẩn, phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, viên chức, quan tâm những công chức, viên chức trẻ có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực công tác.
- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng đào tạo, bồi dưỡng có chất lượng, thiết thực, không chạy theo số lượng và phải phù hợp với vị trí, chức danh công việc; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ kế thừa.
- Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức của người cán bộ, công chức, viên chức trong Ngành Giáo dục.
5. Cải cách tài chính công
- Xây dựng, triển khai thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019. Quy chế dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính công.Thực hành tiết kiệm, phòng chống tham những, lãng phí.
- Thực hiện kiểm kê, quản lý tài sản công theo quy định, xây dựng phương án tự chủ về tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, công khai thu chi tài chính theo quy định.
6. Hiện đại hóa nền hành chính
- Tiếp tục nâng cấp Website trường, đảm bảo có đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Khai thác sử dụng có hiệu quả Website và hộp thư điện tử của trường. Tiếp tục đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý, điều hành đơn vị thông qua hệ thống thư điện tử, văn bản điện tử trong nhà trường.
- Xây dựng nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện giảm hội họp, giảm văn bản, giấy tờ hành chính. Tăng cường trách nhiệm của cá nhân trong giải quyết công việc.
7. Công tác chỉ đạo, điều hảnh cải cách hành chính
- Ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) kịp thời, thực hiện đầy đủa các báo cáo theo quy định.
- Tăng cường tuyên truyền công tác CCHC nhằm n6ng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác CCHC.
- Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Tổ văn phòng rà soát các nội dung văn bản chỉ đạo cấp trên và văn bản của đơn vị. Tổ chức tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và học sinh nắm bắt. Các ban của Nhà trường  thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính liên quan, tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng các báo cáo, kế hoạch hoạt động của đơn vị và thực hiện theo các nhiệm vụ được phân công.
Tổ Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 như: Đưa các văn bản, KH,  và các nội dung liên quan CCHC lên website của trường; Cập nhật dữ liệu nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự; từng bước  thực hiện trao đổi văn bản với các cơ quan dưới dạng điện tử; triển khai thực hiện gửi văn bản điện tử đã ký số  qua hệ thống quản lý văn bản điều hành; cập nhật trang thông tin điện tử của cơ quan v.v…./.
Nơi nhận:
- Sở GD và ĐT (b/c);
- Lưu VT.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
                          Nguyễn Thị Thùy Trang
 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT