Ngày 28 tháng 05 năm 2020 Xem lịch
NỘI DUNG

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THPT KẾ SÁCH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số:21/KH-THPT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Kế Sách, ngày 25  tháng 02  năm 2019


KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
          Căn cứ Kế hoạch số 105/KH-SGDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về thực hiện CCHC năm 2019.
 Căn cứ Kế hoạch 277/KH-SGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về tuyên truyền CCHC năm 2019;
Trường THPT Kế Sách xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền về CCHC năm 2019, với các nội dung chủ yếu như sau:
          I. MỤC ĐÍCH
          Tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính của cơ quan; từng bước nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước.
          Tuyền truyền các nhiệm vụ, nội dung công tác CCHC của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ.
          Thực có hiệu quả việc giải quyết hò sơ thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
          II. CÁC NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức
a) Những vấn đề chung
- Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 và những công tác trọng tâm trong thực hiện cải cách hành chính của cơ quan.
- Về tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường; quy chế làm việc của cơ quan và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.
b) Ngoài ra, công tác tuyên truyền cần tập trung những nội dung phù hợp với đặc thù công việc, nhiệm vụ, vai trò của từng đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể như sau:
- Đối với cán bộ lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể: Tập trung tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới từng bước hệ thống chính trị, bảo đảm sự đồng bộ giữa cải cách kinh tế, cải cách hành chính; xác định rõ vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính.
- Đối với viên chức: Tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác xã hội hóa; quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của viên chức sự nghiệp; cơ chế tổ chức, nhân sự và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp; quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động ở cơ quan.
 
2. Đối với mọi tầng lớp nhân dân
- Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019. Tình hình, kết quả thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính.
- Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mối quan hệ với cơ quan nhà nước. Trách nhiệm của cán bộ, công chức trong giải quyết các công việc của nhân dân.
- Nguyên tắc, cách thức và các vấn đề cần biết khi thực hiện thủ tục hành chính.
- Các kênh (địa chỉ, điện thoại, email) và cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ.
 
III. HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Thông qua Website của trường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chương trình, kế hoạch cải cách hành chính cho CB,CC,VC cơ quan và người dân biết; thông qua các cuộc họp cha mê học sinh của trường thông tin về tình hình thực hiện cải cách hành chính.
2. Tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Lãnh đạo trường tổ chức triển khai nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan được biết và tham gia thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện được trích từ kinh phí hoạt động thường xuyên của trường.
 
Nơi nhận:
  • Sở GD và ĐT;
  • Lưu VT.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Nguyễn Thị Thùy Trang
 

CÁC BÀI KHÁC
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG KẾ SÁCH
ĐỊA CHỈ: AN KHƯƠNG - THỊ TRẤN KẾ SÁCH - KẾ SÁCH - SÓC TRĂNG                    ĐIỆN THOẠI: 079 3 876301
Copyright © 2009 All Rights Reserved.
Designed by NQT